Bhagavat Mahatmya

09 August 2009
Solapur(Maharashtra)

Shri Krishna Janma Katha

08 August 2009
Solapur(Maharashtra)

Bhagavat Mahatmya

07 August 2009
Solapur(Maharashtra)

Naam Sankirtan

10 August 2009
Solapur(Maharashtra)

Krishna Janma

10 August 2009
Solapur(Maharashtra)