Vraj Mandal Parikrama

His Holiness Lokanath Swami 24th Nov 2015 Hindi Raval